RODO

Centrum Biurowe ALSTAR J. Kotynia Spółka Komandytowa

ul. Zawiła 61

30-390 Kraków

tel. 12 262 01 91

e-mail: biuro@alstar.com.pl

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

dla Kontrahentów Centrum Biurowe ALSTAR J. Kotynia Spółka Komandytowa

w Krakowie przy ul. Zawiłej 61

 1. Administratorem danych jest Centrum Biurowe ALSTAR J. Kotynia Spółka Komandytowa, zwany dalej ALSTAR.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta i osób działających w jego imieniu (członków organów, wspólników uprawnionych do reprezentacji, pracowników, współpracowników, zleceniobiorców itp. uczestniczących w realizacji umowy) jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Kontrahenta i ALSTAR, jak również do podjęcia działań na żądanie Kontrahenta przed zawarciem umowy. Przetwarzanie danych osobowych osób działających w imieniu Kontrahenta jest również niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALSTAR, w tym w szczególności realizacji umowy łączącej Kontrahenta i Alstar.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest:
  1. w przypadku danych osobowych Kontrahenta: art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
  2. w przypadku danych osobowych osób działających w imieniu Kontrahenta: art. 6 ust. 1 lit. f ww. rozporządzenia.
 4. Dane osobowe mogą również być przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALSTAR, w tym w szczególności w celu dochodzenia roszczeń wynikających bądź związanych z umową, jak również w celu marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f ww. rozporządzenia.
 5. Kontrahent, jak również osoba działająca w jego imieniu może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w innych celach niż określone powyżej. W takiej sytuacji Kontrahent i osoba działająca w jego imieniu ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.
 6. Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Kontrahenta, jak również od osób działających w imieniu Kontrahenta. Możliwe jest również, że dane osobowe osób działających z imieniu Kontrahenta są podawane przez Kontrahenta oraz przez inne osoby działające w jego imieniu. Dane osobowe mogą być również zbierane z ogólnodostępnych źródeł, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowego rejestru Sądowego.
 7. ALSTAR może przetwarzać w szczególności:
  1. dane Kontrahenta: imię, nazwisko, firmę, adres do korespondencji, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, adres e-mail, numer telefonu,
  2. dane osób działających w imieniu Kontrahenta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania umowy do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających bądź związanych z umową.
 9. Kontrahent i osoba działająca w jego imieniu mają prawo żądania od ALSTAR dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności ww. rozporządzeniem.
 10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Kontrahent lub osoba działająca w jego imieniu ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 11. Podanie danych osobowych Kontrahenta i osób uprawnionych do jego reprezentacji w celu określonym w ust. 2 – 4 jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwia identyfikację Kontrahenta, przez co uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. Brak podania danych kontaktowych uniemożliwi kontakt ALSTAR z Kontrahentem. Podanie danych osobowych osób działających w imieniu Kontrahenta, innych niż określone w zdaniu pierwszym, jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wykonania umowy łączącej ALSTAR z Kontrahentem.
 12. Podanie danych osobowych w celach określonych w ust. 5 jest dobrowolne.
 13. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy, w tym kontrahentom ALSTAR, operatorom płatności. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeśli wymaga tego przepis prawa.

ALSTAR J. Kotynia Sp.K.

ul. Zawiła 61

30-390 Kraków

tel. 12 262 01 89

e-mail: biuro@alstar.com.pl

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

dla Kontrahentów ALSTAR J. Kotynia sp.k.

w Krakowie przy ul. Zawiłej 61

 1. Administratorem danych jest ALSTAR J. Kotynia sp.k., zwany dalej ALSTAR.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta i osób działających w jego imieniu (członków organów, wspólników uprawnionych do reprezentacji, pracowników, współpracowników, zleceniobiorców itp. uczestniczących w realizacji umowy) jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Kontrahenta i ALSTAR, jak również do podjęcia działań na żądanie Kontrahenta przed zawarciem umowy. Przetwarzanie danych osobowych osób działających w imieniu Kontrahenta jest również niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALSTAR, w tym w szczególności realizacji umowy łączącej Kontrahenta i Alstar.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest:
  1. w przypadku danych osobowych Kontrahenta: art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
  2. w przypadku danych osobowych osób działających w imieniu Kontrahenta: art. 6 ust. 1 lit. f ww. rozporządzenia.
 4. Dane osobowe mogą również być przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALSTAR, w tym w szczególności w celu dochodzenia roszczeń wynikających bądź związanych z umową, jak również w celu marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f ww. rozporządzenia.
 5. Kontrahent, jak również osoba działająca w jego imieniu może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w innych celach niż określone powyżej. W takiej sytuacji Kontrahent i osoba działająca w jego imieniu ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.
 6. Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Kontrahenta, jak również od osób działających w imieniu Kontrahenta. Możliwe jest również, że dane osobowe osób działających z imieniu Kontrahenta są podawane przez Kontrahenta oraz przez inne osoby działające w jego imieniu. Dane osobowe mogą być również zbierane z ogólnodostępnych źródeł, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowego rejestru Sądowego.
 7. ALSTAR może przetwarzać w szczególności:
  1. dane Kontrahenta: imię, nazwisko, firmę, adres do korespondencji, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, …………………
  2. dane osób działających w imieniu Kontrahenta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ………………. .
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania umowy do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających bądź związanych z umową.
 9. Kontrahent i osoba działająca w jego imieniu mają prawo żądania od ALSTAR dostępu do dotyczących ich danych osobowych. Ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. A także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności ww. rozporządzeniem.
 10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Kontrahent lub osoba działająca w jego imieniu ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 11. Podanie danych osobowych Kontrahenta i osób uprawnionych do jego reprezentacji w celu określonym w ust. 2 – 4 jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwia identyfikację Kontrahenta, przez co uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. Brak podania danych kontaktowych uniemożliwi kontakt ALSTAR z Kontrahentem. Podanie danych osobowych osób działających w imieniu Kontrahenta, innych niż określone w zdaniu pierwszym, jest dobrowolne. Ale może być niezbędne do wykonania umowy łączącej ALSTAR z Kontrahentem.
 12. Podanie danych osobowych w celach określonych w ust. 5 jest dobrowolne.
 13. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy, w tym kontrahentom ALSTAR, operatorom płatności. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeśli wymaga tego przepis prawa.